Otwarty konkurs projektów o dotacje dla klubów sportowych w 2018 roku

Zarząd Powiatu Wielickiego w dniu 23 listopada 2017 roku podjął uchwałę o ogłoszeniu otwartego konkursu projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego dla  realizacji w 2018 roku celów publicznych służących poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Powiatu Wielickiego, w tym: zwiększeniu dostępności mieszkańców do działalności sportowej, popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Wielickiego poprzez współzawodnictwo sportowe na wszelkich poziomach.

  1. W konkursie mogą brać udział kluby sportowe realizujące projekty spełniające warunki określone m.in. w § 1 ust. 5 Regulaminu konkursu tj.„Dofinansowaniem może być objęta sekcja klubu sportowego w sportach indywidualnych i drużynowych, szkoląca w dyscyplinach objętych programem Igrzysk Olimpijskich, która startuje w lidze wykraczającej poza obszar województwa małopolskiego”
  2. Wysokość środków przeznaczonych na obsługę konkursu: 300 000,00 zł
  3. Termin składania wniosków: 1 -14 grudnia 2017 roku.
  4. Termin realizacji zadań: 1 luty – 15 grudzień 2018 r.

Pozostałe ustalenia dotyczące m.in. przedmiotu zgłaszanych projektów,  formy wypłat dotacji,  warunków merytorycznych i finansowych, jakie powinny spełniać projekty określa szczegółowo Regulamin konkursu stanowiący załącznik do uchwały o ogłoszeniu konkursu.

uchwała o ogłoszeniu konkursu projektów 

Regulamin do konkursu projektów

zał. 1 wniosek sport

zał. 2 sprawozdanie

zał. 3 umowa

zał. 4 aktualizacja kosztorysu

zał. 5 aktualizacja harmonogramu zał. 6 pomoc de minimis