Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2018 rok

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w dziedzinie upowszechniania kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania turystyki i wypoczynku, ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku.

Zarząd Powiatu Wielickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w dziedzinie upowszechniania kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania turystyki i wypoczynku, ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku.

Na realizację zadań wybranych w ramach ww. konkursu zarząd Powiatu Wielickiego zaplanował środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł wg następującego podziału:

– upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury

i dziedzictwa narodowego tradycji                                           – kwota 100 000,00 zł;

– upowszechniania kultury fizycznej i sportu                      – kwota 120 000,00 zł;

– ochrona i promocji zdrowia                                                        – kwota     5 000,00 zł;

– upowszechnianie turystyki i wypoczynku                          – kwota    25 000,00 zł;

Zlecanie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia jego realizacji w drodze   udzielenia dotacji na częściowe pokrycie kosztów oferenta.,

 

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, termin i warunku realizacji zadań, termin składania ofert, tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru oferty – określone są w regulaminie do konkursu.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się dokładnie z regulaminem konkursu.

Uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe – art. 3 ust. 2, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz stowarzyszenia zwykłe, które spełniły warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach

Wymagane dokumenty:

 1. oferta według aktualnego (w dniu ogłoszenia konkursu) wzoru określonego aktualnym Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
 2. załączniki oraz dokumenty wymienione w regulaminie konkursu.

Miejsce składania dokumentów

Ofertę należy składać w kopercie na dzienniku podawczym  Starostwa Powiatowego
w Wieliczce, ul. Dembowskiego 2, lub za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Dembowskiego 2. Na kopercie należy przybić pieczątkę oferenta oraz umieścić dopisek: „Konkurs ofert 2018 rok w dziedzinie    ……………………

Termin załatwienia sprawy

Termin składania ofert ustala się od dnia 1 grudnia 2017 roku do dnia 21 grudnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w formie uchwały Zarządu Powiatu Wielickiego w ciągu 30 dni roboczych od ostatniego dnia składania ofert.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert umieszczona zostanie na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wielickiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieliczce. Każdy oferent zostanie także pisemnie powiadomiony o przyznaniu lub nie przyznaniu dotacji.

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 1817 z późn. zm.);
 2. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1868);
 3. uchwała XXXIV/232/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego
  z organizacjami pozarządowymi
  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2
  i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego –  w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2018 rok”;
 4. uchwała nr 153/444/2017 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 23 listopada
  2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2018 roku w dziedzinach: upowszechniania kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku, ochrony i promocji zdrowia.

 Tryb odwoławczy

Nie stosuje się trybu odwoławczego

Dokumenty do konkursu:

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

Regulamin

zał. 1. oferta konkurs

zał. 2. umowa

zał. 3. sprawozdanie

zał. 4. aktualizacja kosztorysu

zał. 5. Aktualizacja harmonoramu

zał. 6. informacja dla podmiotów kościelnych

zał. 7. pomoc de minimis (1)