Roczny Program Współpracy z NGO na 2022 rok

W dniu 29 listopada 2021 roku Rada Powiatu Wielickiego uchwała Nr XXVIII/238/2021 przyjęła „Roczny Program współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2022 rok” .

Załączniki: