WEZWANIE DO SKŁADANIA UWAG

Na posiedzeniu w dniu 29 maja br., Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o celowości dofinansowania zadania „Szachy – ruch w stronę intelektu – Ogólnopolski Turniej  Szachowy” – w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Procedura rozpatrzenia złożonego wniosku (oferty)  w trybie pozakonkursowym przedstawia się następująco:

  1. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty Zarząd Powiatu Wielickiego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce;

3) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wieliczce.

2.  Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące  oferty. Po upływie 7–dniowego  terminu, Zarząd Powiatu Wielickiego
3. W przypadku baraku zgłoszonych uwag lub uznając ich nieważność, niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie finansowe realizacji wnioskowanego zadania.

Oferta – kliknij

UKS Goniec Staniątki


Joanna Boduch

koordynator ds. współpracy z NGO

pozytek@powiatwielicki.pl