Wezwanie do składania uwag – II

Zarząd Powiatu Wielickiego po rozpatrzeniu uwag do oferty koła PZN OM w Wieliczce postanowił w dniu 06.05.2019 r. o podtrzymaniu uznania celowości dofinansowania
w 2019 roku w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) zadania pt. „Niewidomi zdobywają Sudety” wnioskowanego przez Polski Związek Niewidomych – koło w Wieliczce w drodze ponownego rozpoczęcia procedury wskazanej w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik:

Dofinansowanie realizacji zadań odbędzie się zgodnie procedurami wymienionymi
z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U 2019 poz. 688).

Każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie oraz na stronie internetowej Powiatu Wielickiego, może zgłosić uwagi do przedstawionych ofert. Zarząd Powiatu Wielickiego zaprasza zainteresowane podmioty/osoby do zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionych ofert. Uwagi można zgłaszać mailem na adres pozytek@powiatwielicki.pl.

Po upływie 7–dniowego terminu oraz po pozytywnym rozpatrzeniu uwag, Zarząd Powiatu Wielickiego niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji wnioskowanego zadania publicznego.