Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obiąwiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela …

W dniu 26 kwietnia br. zakończyły się ogłoszone przez Zarząd Powiatu Wielickiego konsultacje społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach jak również nauczycieli wymienionych w art.42 ust. 7 pkt 3, lit b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wielicki.

Ogłoszenie konsultacji społecznych podano do publicznej wiadomości na stronie Powiatu Wielickiego w zakładce „Konsultacje społeczne”: https://www.powiatwielicki.pl/konsultacje.html oraz na portalu organizacji pozarządowych https://ngo.powiatwielicki.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-rady-powiatu-wielickiego-w-sprawie-rozliczania-tygodniowego-obowiazkowego-wymiaru-godzin-dla-nauczycieli/. W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi, opinie do konsultowanego projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego.