Kampania informacyjna wobec uchodźców wojennych z Ukrainy o ich prawach i obowiązkach.

Małopolski Urząd Wojewódzki przekazuje do wiadomości  broszurę informacyjną nt. Polski w zakresie obejmowania ochroną czasową wysiedleńców z terytorium Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju opracowaną przez Agencję UE ds. Azylu (European Union Agency for Asylum, dalej: EUAA) oraz MSWiA w porozumieniu z pozostałymi właściwymi merytorycznie resortami.
Załączona broszura powinna posłużyć jako materiał informacyjny osobom
wyznaczonym do udzielania informacji wysiedleńcom z Ukrainy, jak również samym
uchodźcom.
Poza załączoną do niniejszego pisma wersją elektroniczną broszury uprzejmie
informujemy, że jest ona dostępna także pod linkiem:  http://EUAA Response to the War in Ukraine

Załączniki: