Konsultacje społeczne

ZARZĄDZENIE Nr  34/2018 Starosty Wielickiego z dnia  17 kwietnia 2018 r.

w sprawie terminu, trybu i form konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego.

Działając na podstawie art. 34 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. DzU.  2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i pkt 4  ustawy z dnia 24 kwietnia 20013 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
(t.j. t.j. D.U. 2018 poz. 450)) oraz uchwały Nr  XXVIII/237/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz uchwały nr 171/491/2018 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie przyjęcia do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego, zarządzam co następuje:

 § 1

Ustalam termin, tryb i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie przyjęcia do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego.

§2

 Termin konsultacji społecznych ustala się na okres od 30 kwietnia 2018 r. do 29 maja 2018 r.

§3

 Konsultacje projektu uchwały, o której mowa w § 1 prowadzone są z mieszkańcami Powiatu Wielickiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi na obszarze Powiatu Wielickiego działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4

 Konsultacje projektu, o którym mowa w ust. 1, prowadzone będą w następujących formach:

 1. Publikacja projektu
 • na portalu internetowym wielickich organizacji pozarządowych w zakładce AKTUALNOŚCI: http://ngo.powiatwielicki.pl/,
 • na stronie internetowej Powiatu Wielickiego w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wielickiego,
 • na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieliczce.
 1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące ww. projektu uchwały odbędą się podczas spotkania z przedstawicielami w/w organizacji w dniu 7 maja br. o godz.15.00  w auli Starostwa Powiatowego w Wieliczce.

§5

 Ankietę zawierającą uwagi i wnioski mieszkańców Powiatu Wielickiego do konsultowanego projektu uchwały można będzie składać:

 1. do skrzynki na wnioski i uwagi znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce;
 2. drogą pocztową na adres – Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Dembowskiego 2,
  32-020 Wieliczka;
 3. drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie
  z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres: pozytek@powiatwielicki.pl lub konsultacjespoleczne@powiatwielicki.pl.
 4. W celu ułatwienia i uproszczenia konsultacji, wprowadza się formularz ankiety,
  na której można składać uwagi i opinie. Formularz ankiety stanowi załącznik do Zarządzenia.
  §6

 W przypadku braku zgłoszenia w wyznaczonym terminie uwag, opinii
i wniosków, Zarząd Powiatu Wielickiego skieruje projekt uchwały na posiedzenie właściwej komisji Rady Powiatu Wielickiego wraz z informacją o braku zgłoszonych uwag i opinii.

§ 7

 Informacja o wynikach konsultacji wraz z zestawieniem uwag (z uzasadnieniem ich przyjęcia lub odrzucenia) podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wieliczce w terminie do  7 dni od zakończenia konsultacji.

§ 8

 Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla Zarządu Powiatu Wielickiego.

§ 9

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

1. projekt uchwały

2. załącznik do projektu uchwały

3. załącznik – ankieta