Konsultacje społeczne – spotkanie konsultacyjne

Starosta Wielicki zaprasza mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowychi równoprawnych im – na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego – podmiotów na spotkanie zorganizowane w dniu 7 maja 2018 r. w ramach konsultacji społecznych  projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15.00 w auli Starostwa Powiatowego
w Wieliczce, ul. Dembowskiego 2
.

Spotkanie będzie miało na celu zebranie Państwa opinii, uwag  i sugestii na temat przyszłorocznej współpracy władz Powiatu Wielickiego z mieszkańcami i lokalnymi NGO.

Projekt Programu znajduje się na stronie internetowej:

− w zakładce „Konsultacje społeczne” na www.wieliczka.pl,

− w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wielickiego, oraz

− na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce.

Zgłoszone opinie będą wykorzystane w pracach nad ostatecznym kształtem dokumentu.