Wezwanie do składania uwag.

Zarząd Powiatu Wielickiego informuje o podjęciu w dniu 10 maja br. decyzji o celowości dofinansowania w 2018 roku w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) przedstawionych poniżej zadań pn.:

1. ZHP Hufiec Wieliczka – „Obóz letni – Kocham Cię Polsko”;;

2. Stowarzyszenie Związek Repatriantów RP – Wystawa – „Myśmy do stepów unieśli Ojczyznę”;

Dofinansowanie realizacji zadania odbędzie się zgodnie procedurami wymienionymi z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U 2018 poz. 450).

Każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie oraz na stronie internetowej Powiatu Wielickiego, może zgłosić uwagi do przedstawionej oferty.

Zarząd Powiatu Wielickiego zaprasza zainteresowane podmioty/osoby do zgłaszania ewentualnych uwag na adres: pozytek@powiatwielicki.pl

Po upływie 7 – dniowego terminu oraz po pozytywnym rozpatrzeniu uwag, Zarząd Powiatu Wielickiego niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji wnioskowanego zadania publicznego.

Oferta ZHP

Związek Repatriantów