Wyniki konsultacji – dotacje dla klubów sportowych

W dniach 23-30 października 2018 r. trwały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie: określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego.

Konsultacje  odbyły się w oparciu o uchwalę Nr 203/578/2018 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 18 października 2018 r.

Projekt konsultowanego dokumentu umieszczony został na stronie internetowej  (zakładka: KONSULTACJE SPOŁECZNE) i w BIP Powiatu Wielickiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz przesłany został do organizacji pozarządowych, których działalność statutowa uprawniała do zgłaszania uwag i opinii.

W wyniku konsultacji uporządkowano zapisy (usunięto powtórzenia), dokonano sprostowania oczywistych pomyłek w tekście dokumentu (nieprawidłowe odnośniki), dodano także „koszty zakupu paliwa” do kosztów niekwalifikowanych, których nie można pokryć z przyznanej dotacji).

Inne wnioski i uwagi nie zostały zgłoszone.