Zakończenie konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego – w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2021 rok

W dniach 10 – 24 września 2020 r.  trwały konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego – w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2021 rok.

Konsultacje odbyły się w formie  ankiety przesłanej mailowo do podmiotów trzeciego sektora z zaproszeniem do składania uwag. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji umieszczona była dodatkowo w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu Wielickiego w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieliczce. Ze względu na obostrzenia związane z zagrożeniem COVID-19  w trakcie tegorocznych konsultacji nie zorganizowano spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami trzeciego sektora.

Żadne uwagi, opinie i sugestie w wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone do konsultowanego dokumentu.