Konsultacje Programu Współpracy Powiatu Wielickiego z NGO na 2022 rok

23 sierpnia br. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwalę o ogłoszeniu konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego –  w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2022 rok”.
Termin konsultacji: 10-24 września 2021
Forma konsultacji: ankieta
Załączniki: