Konsultacje społeczne – dotacje dla klubów sportowych

Starosta Wielicki zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego
w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego.

Termin konsultacji 3-17 listopada 2020 r. 
Szczegóły w załącznikach

Załączniki: